Aktualności

Powrót
Blog img

Regulamin promocji Weekend z Liściem

Regulamin promocji „Weekend z Liściem”

 

§1

Postanowienia ogólne


Organizatorem promocji o nazwie „Jak dobrze znasz swoją drugą połówkę” zwanej dalej „Promocją” jest firma Z Liścia Krzysztof Nowicki z siedzibą w Gliwicach (44-100 Gliwice), ul. Dunikowskiego 4/3, NIP: 9691632982, REGON: 381013480, e-mail: kontakt@zliscia.com, nr telefonu: 886 888 650 (zwana dalej „Organizatorem”)
Czas trwania Promocji: od 14.02.2020 do 16.02.2020, do wyczerpania 10 pierwszych promocyjnych herbat. Każdego dnia obowiązywania promocji, promocyjne herbaty naliczane są od początku („Okres Obowiązywania”)
Podczas Okresu Obowiązywania Organizator nie przyjmuje rezerwacji stolików. Klienci mają możliwość korzystania z usług Organizatora bez rezerwacji.
Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej organizatora (www.zliscia.com) w zakładce aktualności („Strona Www”)

 

§2

Warunki uczestnictwa w Promocji


Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który: w Herbaciarni Organizatora dokona transkacji zakupu produktu i/lub produktów, oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie („Uczestnik”)
Promocja dotyczy wyłącznie produktów Herbaciarni z działu „Herbaty”, z wyłączeniem produktu „Owieczka dratewki” (ze względów bezpieczeństwa nie będzie podawana w trakcie Okresu Obowiązywania).
Uczestnicy mają możliwość skorzystania z Promocji na następujących warunkach:

Każdemu uczestnikowi przysługuje tylko 1 produkt w promocyjnej cenie 1zł, kolejnych zamówionych produktów Promocja nie obejmuje i obowiązuje standardowa cena.
Uczestnik każdego dnia Okresu Obowiązywania może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.


Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.