Aktualności

Powrót
Blog img

Jak dobrze znasz swoją drugą połówkę

Regulamin promocji „Jak dobrze znasz swoją drugą połówkę”

 

§1

Postanowienia ogólneOrganizatorem promocji o nazwie „Jak dobrze znasz swoją drugą połówkę” zwanej dalej „Promocją” jest firma Z Liścia Krzysztof Nowicki z siedzibą w Gliwicach (44-100 Gliwice), ul. Dunikowskiego 4/3, NIP: 9691632982, REGON: 381013480, e-mail: kontakt@zliscia.com, nr telefonu: 886 888 650 (zwana dalej „Organizatorem”)
Czas trwania Promocji: 14.02.2020 godz. 10:00 – 23:00 („Okres Obowiązywania”)
Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej organizatora (www.zliscia.com) w zakładce aktualności („Strona Www”)

 

§2

Warunki uczestnictwa w Promocji


Uczestnikiem Promocji może być każda Para Klientów, która: w Herbaciarni Organizatora dokona transkacji zakupu produktu i/lub produktów, oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie („Uczestnicy”)
Promocja dotyczy wszystkich produktów Herbaciarni.
Uczestnicy mają możliwość skorzystania z Promocji na następujących warunkach:

Po konsumpcji produktu i/lub produktów, przed dokonaniem płatności Uczestnicy przystępują do wyboru 3 pytań konkursowych.
Uczestnicy bez konsultacji między sobą udzielają pisemnie odpowiedzi na wybrane pytania, (jeżeli dotyczy) - odpowiedź dotyczącą siebie oraz partnera.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania Organizator porównuje zgodność odpowiedzi:

- Tylko 1 zgodna odpowiedź – naliczany rabat na zamówienie Uczestników w wysokości 15%
- Tylko 2 zgodne odpowiedzi – naliczany rabat na zamówienie Uczestników w wysokości 30%
- Wszystkie 3 zgodne odpowiedzi – naliczany rabat na zamówienie Uczestników w wysokości 50%.


Dane zebrane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie jak w §2 ust. 3.c Regulaminu w celu organizacji Promocji. Dane nie są przechowywane.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania podwarunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.


Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora
 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r.